Pick 4 Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Sonntag
24 Sept. 2023
Morning
 • 9
 • 9
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 2
 • 7
 • 3
 • 0
 • 3
Midday
 • 6
 • 0
 • 9
 • 2
 • 3
 • 7
 • 3
 • 8
 • 5
 • 6
 • 3
 • 3
Samstag
23 Sept. 2023
Morning
 • 0
 • 4
 • 8
 • 9
 • 1
 • 0
 • 9
 • 1
 • 0
 • 7
 • 3
 • 0
Midday
 • 6
 • 4
 • 3
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 5
 • 2
 • 5
 • 9
 • 1
Sunset
 • 3
 • 8
 • 0
 • 3
 • 2
 • 9
 • 5
 • 8
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1
Freitag
22 Sept. 2023
Morning
 • 1
 • 8
 • 7
 • 3
 • 7
 • 5
 • 6
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4
 • 7
Midday
 • 5
 • 9
 • 5
 • 1
 • 6
 • 1
 • 6
 • 4
 • 4
 • 2
 • 5
 • 9
Sunset
 • 4
 • 6
 • 2
 • 6
 • 9
 • 4
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 4
 • 5
Evening
 • 7
 • 2
 • 9
 • 9
 • 3
 • 2
 • 6
 • 0
 • 2
 • 7
 • 6
 • 5
Donnerstag
21 Sept. 2023
Morning
 • 0
 • 0
 • 7
 • 3
 • 6
 • 4
 • 2
 • 8
 • 8
 • 6
 • 1
 • 1
Midday
 • 6
 • 0
 • 2
 • 5
 • 9
 • 9
 • 3
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 7
Sunset
 • 1
 • 1
 • 5
 • 0
 • 9
 • 6
 • 6
 • 0
 • 7
 • 9
 • 8
 • 5
Mittwoch
20 Sept. 2023
Morning
 • 3
 • 3
 • 7
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 3
 • 4
 • 9
 • 3
 • 3
Midday
 • 4
 • 7
 • 3
 • 9
 • 8
 • 4
 • 4
 • 7
 • 7
 • 6
 • 3
 • 8
Sunset
 • 5
 • 9
 • 9
 • 3
 • 9
 • 4
 • 0
 • 5
 • 0
 • 9
 • 7
 • 6
Evening
 • 3
 • 6
 • 1
 • 8
 • 4
 • 0
 • 4
 • 2
 • 3
 • 2
 • 3
 • 0

Dienstag
19 Sept. 2023
Morning
 • 9
 • 8
 • 3
 • 6
 • 7
 • 2
 • 2
 • 3
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
Midday
 • 1
 • 1
 • 1
 • 8
 • 3
 • 6
 • 2
 • 5
 • 4
 • 2
 • 0
 • 3
Sunset
 • 4
 • 4
 • 4
 • 6
 • 9
 • 3
 • 9
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 5
Montag
18 Sept. 2023
Morning
 • 1
 • 4
 • 2
 • 3
 • 8
 • 4
 • 9
 • 6
 • 7
 • 6
 • 8
 • 6
Midday
 • 6
 • 9
 • 6
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 • 2
 • 3
 • 1
 • 0
 • 9
Sunset
 • 2
 • 7
 • 9
 • 3
 • 6
 • 9
 • 0
 • 8
 • 8
 • 7
 • 8
 • 3
Evening
 • 2
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 0
 • 7
 • 2
 • 1
 • 6
 • 4
 • 5
Sonntag
17 Sept. 2023
Morning
 • 5
 • 9
 • 3
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 9
 • 2
 • 7
 • 8
 • 4
Midday
 • 7
 • 6
 • 3
 • 9
 • 6
 • 4
 • 2
 • 4
 • 3
 • 2
 • 3
 • 4
Sunset
 • 0
 • 2
 • 9
 • 5
 • 2
 • 6
 • 9
 • 7
 • 0
 • 3
 • 4
 • 0
Samstag
16 Sept. 2023
Morning
 • 6
 • 0
 • 3
 • 6
 • 7
 • 4
 • 3
 • 5
 • 6
 • 1
 • 6
 • 8
Midday
 • 9
 • 1
 • 5
 • 1
 • 2
 • 9
 • 8
 • 2
 • 8
 • 9
 • 8
 • 3
Sunset
 • 6
 • 6
 • 4
 • 1
 • 1
 • 9
 • 8
 • 2
 • 9
 • 5
 • 1
 • 3
Evening
 • 1
 • 8
 • 9
 • 2
 • 7
 • 8
 • 8
 • 2
 • 0
 • 8
 • 2
 • 0
Freitag
15 Sept. 2023
Morning
 • 8
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 8
 • 7
 • 0
 • 3
 • 0
 • 0
 • 4
Midday
 • 6
 • 7
 • 9
 • 6
 • 3
 • 8
 • 9
 • 1
 • 6
 • 0
 • 0
 • 4
Sunset
 • 7
 • 8
 • 1
 • 7
 • 3
 • 8
 • 6
 • 7
 • 0
 • 3
 • 9
 • 4