Pick 4 Lottozahlen Archiv

Zahlen und Quoten

Montag
25 Sept. 2023
Morning
 • 0
 • 4
 • 0
 • 8
Samstag
23 Sept. 2023
Morning
 • 4
 • 8
 • 8
 • 0
Midday
 • 5
 • 4
 • 7
 • 2
Afternoon
 • 3
 • 6
 • 9
 • 2
Evening
 • 6
 • 4
 • 8
 • 6
Freitag
22 Sept. 2023
Morning
 • 8
 • 4
 • 2
 • 6
Midday
 • 3
 • 6
 • 6
 • 8
Afternoon
 • 4
 • 0
 • 4
 • 6
Evening
 • 5
 • 3
 • 0
 • 6
Donnerstag
21 Sept. 2023
Morning
 • 6
 • 5
 • 8
 • 0
Midday
 • 0
 • 5
 • 1
 • 3
Afternoon
 • 9
 • 3
 • 8
 • 8
Evening
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
Mittwoch
20 Sept. 2023
Morning
 • 1
 • 8
 • 3
 • 7
Midday
 • 3
 • 5
 • 6
 • 1
Afternoon
 • 0
 • 5
 • 0
 • 0
Evening
 • 5
 • 2
 • 2
 • 6

Dienstag
19 Sept. 2023
Morning
 • 0
 • 9
 • 3
 • 9
Midday
 • 3
 • 0
 • 9
 • 9
Afternoon
 • 8
 • 8
 • 3
 • 8
Evening
 • 8
 • 1
 • 6
 • 7
Montag
18 Sept. 2023
Morning
 • 7
 • 9
 • 4
 • 3
Midday
 • 6
 • 9
 • 7
 • 0
Afternoon
 • 8
 • 9
 • 7
 • 9
Evening
 • 4
 • 2
 • 0
 • 5
Samstag
16 Sept. 2023
Morning
 • 8
 • 3
 • 5
 • 6
Midday
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
Afternoon
 • 2
 • 9
 • 9
 • 1
Evening
 • 9
 • 9
 • 0
 • 0
Freitag
15 Sept. 2023
Morning
 • 0
 • 7
 • 7
 • 5
Midday
 • 3
 • 4
 • 2
 • 4
Afternoon
 • 8
 • 5
 • 2
 • 3
Evening
 • 4
 • 8
 • 2
 • 0
Donnerstag
14 Sept. 2023
Morning
 • 7
 • 8
 • 6
 • 0
Midday
 • 9
 • 0
 • 9
 • 6
Afternoon
 • 1
 • 4
 • 2
 • 4
Evening
 • 2
 • 8
 • 2
 • 4